De Vereniging

De vereniging is opgericht in 1995 en is vanaf die tijd gesprekspartner namens de ondernemers op bedrijventerrein de Krogten aangaande diverse collectieve zaken ter behartiging van het bedrijventerrein.

“De Vereniging heeft ten doel het creëren van randvoorwaarden voor een economisch aantrekkelijk en milieu hygiënisch bedrijventerrein waar het voor bedrijven aantrekkelijk ondernemen is en waar – via onderlinge samenwerking – optimale invulling kan worden gegeven aan een win-winsituatie met betrekking tot economie, milieu en werkgelegenheid alsmede het verrichten van die activiteiten die met het vorenstaande verband houden en/of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.” Aldus gesteld in de oprichtingsakte en het huishoudelijk reglement.

De geschiedenis van Bedrijven Vereniging de Krogten

Het in 1959 ontstane bedrijventerrein De Krogten is gelegen in het noordelijk deel van de gemeente Breda. Het bedrijventerrein ligt omsloten tussen de Crogtdijk ( z.g. noordelijke rondweg), de Terheydenseweg en de rivier De Mark. Het bedrijventerrein De Krogten wordt doorsneden door twee belangrijke wegen, Konijnenberg en Moerlaken, ligt uniek, aan water en spoor, nabij het stadscentrum en midden in stedelijk weefsel. Het bedrijventerrein is deels van het type gemengd plus en deels van het type modern gemengd en kent met ca. 225 hectare een behoorlijke oppervlakte.

Het bedrijventerrein De Krogten is te karakteriseren als een traditioneel bedrijventerrein met een belangrijke werkgelegenheidsfunctie voor de stadsregio Breda. Het is een “gemengd plus” bedrijventerrein waar enkele grote bedrijven uit de (chemische)industrie-, handel- en bouw en transportsector het beeld bepalen. De revitalisering in De Krogten heeft geleid tot een duidelijke kwaliteitsverbetering van de buitenruimte van het bedrijventerrein.

De Krogten is vanaf eind jaren negentig tot ca. 2010 gerevitaliseerd waarbij de infrastructuur behoorlijk up to date is gemaakt. Door aanvullend op strategisch gelegen (zichtbare) delen van De Krogten herstructureringsprojecten te realiseren, is het bedrijventerrein als geheel opgewaardeerd naar een eigentijds bedrijventerrein dat voldoet aan de hedendaagse en toekomstige kwaliteitseisen van een bovenregionaal bedrijventerrein.

In oktober 2005 is het gezamenlijke masterplan voor de bedrijventerreinen Emer Hintelaken en De Krogten vastgesteld. In het masterplan zijn elf zogeheten ‘harde’ herstructureringsprojecten gedefinieerd. Daarnaast zijn twee zogenaamde ‘zachte’ projecten geïdentificeerd. De zachte projecten betreffen inventariserende onderzoeken om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van specifieke problemen. Op bedrijventerrein De Krogten zijn een aantal van deze projecten al gerealiseerd.

Het geheel van de beoogde herstructureringsprojecten resulteert in een duurzaam eigentijds bedrijventerrein met goede beeldkwaliteit en aantrekkelijke vestigingscondities. De duurzaamheid van de resultaten wordt geborgd door middel van terreinbrede intensivering van zowel parkmanagement als criminaliteitspreventie binnen de reeds bestaande samenwerkingsverbanden.