Recente berichten

Uitslag stemming BIZ

De afgelopen weken hebben wij voor de 2e maal in een aangepaste vorm de stemmingsprocedure doorlopen om te komen tot een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) op bedrijventerrein De Krogten.

Om te komen tot een BIZ moet je aan volgens de wetgeving om te komen tot een BIZ aan drie vereisten voldoen.
1.  Meer dan 50 % van de stemgerechtigden moet zijn stem uitbrengen.
2.  Van de ingebrachte stemmen moet 66% als voorstemmer voor een BIZ zijn.
3. Van de ingebrachte stemmen moeten de voorstemmers bij elkaar een hogere WOZ waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Eerste vereiste
Er zijn in totaal 319 gebruikers uitgenodigd om te stemmen. Hiervan hebben 178 gebruikers ook hun stem van uitgebracht. Hiermee hebben wij met 55,8% ruimschoots de kiesdrempel van 50% gehaald. De eerste stap in het proces.

Tweede vereiste
Van deze 178 stemmen zijn er 108 stemmen voor een BIZ, zijnde 60,7%, en 70 stemmen tegen een BIZ, zijnde 39,3%. Ook al hebben we meer voorstemmers dan tegenstemmers hebben wij daarmee helaas niet het vereiste quotum van 66% voorstemmers gehaald zoals de BIZ-wetgeving dit voorschrijft. Hierdoor is, volgens de wetgeving op de procedure om te komen tot een BIZ, aan de tweede belangrijke vereiste van de stemprocedure niet voldaan.

Derde vereiste
De derde vereiste is zoals al eerder verwoord dat de voorstemmers een hogere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. Aan deze eis is weer wel ruimschoots voldaan.

De conclusie uit deze stemronde is als volgt. Doordat aan de tweede vereiste in de procedure niet is voldaan kan het vormen van een BIZ op De Krogten in deze hoedanigheid niet doorgaan.

Het bestuur van De Krogten gaat zich tezamen met de Gemeente Breda beraden hoe nu verder te gaan en wenst de tijd te nemen voor een grondige evaluatie en analyse op de stemmingsprocedure en de daaruit wellicht te nemen vervolgstappen.

Het bestuur bedankt alle ondernemers die zich vrijwillig hebben ingezet voor hun steun en inzet voor en tijdens deze stemmingsprocedure en zijn diegene die gestemd hebben zeer erkentelijk voor het uitbrengen van hun stem.

  1. Nieuwsupdate december 2017 Geef een reactie
  2. Opstart 2de proces voor een BIZ Geef een reactie
  3. Aankondiging ALV 22 juni 2017 Geef een reactie
  4. Stichting “Platform BV Breda” versterkt samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en onderwijs in Breda Geef een reactie
  5. Verordening BIZ-plan de Krogten vastgesteld Geef een reactie
  6. Mis het niet 1 februari 2017! Geef een reactie
  7. Nieuws van uw beveiliger Geef een reactie
  8. Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden 17-11-2016 Geef een reactie
  9. Stichting Betrokken Ondernemers Breda Geef een reactie